KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA (K.V.K.) AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ABM Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ABM Makine A.Ş.) tarafından hazırlanmıştır.
ABM Makine A.Ş. çalışan adaylarının paylaşmış olduğu; ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, TC kimlik no, yabancı vatandaşlık bilgisi, askerlik durumu, meslek bilgisi/iş tecrübesi/staj bilgisi, kurs/sertifika bilgileri, eğitim bilgisi, yabancı dil bilgisi, kişisel sağlık bilgisi, adli sicil bilgisi, adres bilgisi, telefon numarası, e-posta adresi, bilgilerini;

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlemektedir.

ABM Makine A.Ş., çalışan adaylarının kişisel verilerini “Açık rıza” ile “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebepleri doğrultusunda, KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU’ nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlemektedir.
Şirketimizde işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; hissedarlar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışında paylaşılmamaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, ‘KVK Başvuru Formu’nu doldurarak, İTOB Atatürk Cad. No:56, Menderes, İzmir adresine, elektronik posta adresinizle info@abmmakine.com adresine veya K.V.K. Kurumu’nun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.
KVK Başvuru Formu ile talebinizi iletebilirsiniz.

K.V.K.K. Başvuru Formu